VMWare partner connect greenbit Barcelona

GreenBit Tecnologies de la Informació és una empresa de serveis IT d’alt valor afegit. Som VMware Enterprise Partner. Des de Barcelona oferim serveis en virtualització d’escriptoris i servidors, alta disponibilitat., Disaster Recovery, formació a mida.

Oferim els següents serveis d’alt valor afegit en virtualització:

VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS

 • Administració de vSphere i vSphere Hypervisor.
 • Serveis de Consultoria i Anàlisi de Requisits.
 • Serveis de migració VMWARE des d’altres plataformes.
 • Disseny de plataformes de virtualització.
 • VMware Infrastucture.
 • Actualització VMWARE i ampliació d’entorns virtuals existents
 • Consolidació de servidors físics i de serveis.
 • Virtualització d’emmagatzematge, Llibreries de Cintes.

VIRTUALITZACIÓ D’ESCRIPTORIS

 • Portabilitat de Desktops al DataCenter (Virtual Desktop Infrastucture).
 • Virtualització d’aplicacions, ThinApp.

BUSINESS CONTINUITY

 • Disseny de Plans d’Alta Disponibilitat, continuïtat de negoci i seguretat.
 • Disaster Recovery.
 • Alta disponibilitat.
 • Site Recovery Manager.

AUTOMATITZACIÓ

 • Virtualització de laboratoris amb Lab Manager.
 • Gestió de màquines virtuals amb Lifecycle Manager.
 • Gestió entorns preproducció amb Stage Manager.

FORMACIÓ

 • Formació a mida personalitzada.

Formació greenbit Barcelona

Redueixi els costos energètics
Redueixi els costos de manteniment dels seus servidors fins un 80% executant menys servidors i incrementant els seus nivells d’ús. Equilibri els consum d’energia de forma automàtica i intel·ligent en infraestructura de servidors.

Consolidació de servidors
Assoleixi índexs de consolidació de servidors de fins 15:1 amb una tecnologia patentada que no oferta cap altre proveïdor, optimitzant dinàmicament per consumir només els recursos necessaris en cada moment.

Augmenta la capacitat de TI
Un centre de processament de dades molt més eficient des del punt de vista energètic incrementarà la disponibilitat d’energia (alimentació i refrigeració) fins un 70%.

Protegeixi el medi ambient
Redueixi l’impacte de carboni. Cada servidor virtualitzat té un impacte mediambiental equivalent a treure 1,5 automòbils de circulació.

…I tot això gaudint d’avantatges com
El balanç de càrregues de treball, dimensionament de hardware òptim, optimització en temps real, alta disponibilitat de totes les aplicacions i serveis, escalabilitat sense interrupcions de servei, … la major part d’aquestes funcionalitats en un entorn físic són d’elevat cost i complicada implementació dificultant la seva aplicació real i quedant relegades per aplicacions amb nivells alts de criticitat únicament.

virtualització greenbit Barcelona