Virtualització

greenbIT Tecnologies de la Informació.

És una empresa de serveis IT d’alt valor afegit. Som VMware Enterprise Partner. Des de Barcelona oferim serveis en virtualització d’escriptoris i servidors, alta disponibilitat., Disaster Recovery, formació a mida.

Oferim els següents serveis d’alt valor afegit en virtualització:

Virtualització de servidors

 •  Administració de vSphere i vSphere Hypervisor.
 • Serveis de Consultoria i Anàlisi de Requisits.
 • Serveis de migració VMWARE des d’altres plataformes.
 • Disseny de plataformes de virtualització.
 • VMware Infrastucture.
 • Actualització VMWARE i ampliació d’entorns virtuals existents
 • Consolidació de servidors físics i de serveis.
 • Virtualització d’emmagatzematge, Llibreries de Cintes.

Virtualització d’escriptoris

 • Portabilitat de Desktops al DataCenter (Virtual Desktop Infrastucture).
 • Virtualització d’aplicacions, ThinApp.

Bussiness continuity 

 • Disseny de Plans d’Alta Disponibilitat, continuïtat de negoci i seguretat.
 • Disaster Recovery.
 • Alta disponibilitat.
 • Site Recovery Manager.

Automatització

 • Virtualització de laboratoris amb Lab Manager.
 • Gestió de màquines virtuals amb Lifecycle Manager.
 • Gestió entorns preproducció amb Stage Manager.